MITTETULUNDUSÜHING EESTI LEONBERGERITE TÕUÜHING

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Eesti Leonbergerite Tõuühing (edaspidi Ühing), inglise keeles Estonian Leonberger Association, on avalikes huvides tegutsev leonbergeri tõugu koerte kasvatajate, omanike ja tõuhuviliste isikute vabatahtlik organisatsioon, mille asukoht on Eesti Vabariik.
1.2. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, Eesti Kennelliidu ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale – FCI) normatiivdokumentidest ning leonbergeri koeri puudutavatest eeskirjadest.
1.3. Ühing on juriidiline isik, kes omab pangaarvet, Ühingu logo ja nime.
1.4. Ühing omab õigust moodustada osakondi ja muid organeid EV Mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
1.5. Ühing võib oma eesmärkide saavutamiseks korraldada tulundus- ja heategevusüritusi Eesti Vabariigi seadustega lubatud piires.
1.6. Ühing on asutatud tähtajatult.
1.7. Ühing asukoht on Harjumaa, Eesti Vabariik.

2. EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2. Ühingu eesmärgid ja ülesanded on:
2.1. Leonbergerite aretuse juhendamine ja koordineerimine ning kontroll;
2.2. Leonbergerite aretajate, kasvatajate ning omanike ja tõuhuviliste isikute koondamine ühtsesse organisatsiooni;
2.3. Leonbergerite aretajate ja huvitatud isikute esindamine Eesti Kennelliidus ja teistes esindamist nõudvates organisatsioonides;
2.4. Leonbergerite erinäituste, rühmanäituste, rahvuslike- ja rahvusvaheliste koertenäituste, aretuskontrollide, seminaride, kursuste ja muude põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmiseks vajalike ürituste korraldamine;
2.5. Eesti Kennelliidus arvamuse avaldamine leonbergerite tõualastes küsimustes;
2.6. Tõualase kirjanduse ja infomaterjalide väljaandmine ja levitamine;
2.7. Oma liikmete huvide kaitsmine Eestis ja välisriikides;
2.8. Eestis elavate leonbergerite kohta arvestuse pidamine ja vajalike andmete kogumine;
2.9. Leonbergeri koertele, kasvatajatele, omanikele ja tõuhuvilistele isikutele koolituste korraldamine või organiseerimine;
2.10. Varjupaika sattunud, uut kodu vajavate või probleemsete leonbergerite abistamine;
2.11. Info kogumine ja aretusinfo vahetus maailma erinevate leonbergerite ühingute-ja/või ühendustega;
2.12. Muude ülesannete täitmine, millised tulenevad käesolevast põhikirjast.


3. LIIKMESKOND
3.1. Ühingu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes kohustub osalema ja kaasa aitama Ühingu eesmärkide ja tegevusaladega seonduvate ülesannete lahendamisele ja kes kohustub järgima käesolevat põhikirja ja Ühingu aukoodeksit.
3.2. Liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ning tasuda liikmemaks. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks võtmise otsustab üldkoosolek.
3.3. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda juhul, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Eesti Vabariigi seadustes või käesolevas põhikirjas sätestatud tingimustega.
3.4. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise tingimused otsustab üldkoosolek.
3.5. Välisliikmeks saab olla Eestis mitteresideeruv füüsiline isik, kes maksab liikmemaksu ning kohustub järgima Ühingu põhikirja ja Ühingu aukoodeksit. Välisliikmele ei kehti Ühingu aretusreeglid, kui ta ei tegele aretusega Eestis.
3.5.1. Ühingu välisliikmel ei ole õigust olla valitud Ühingu juhtorganitesse ja omada hääleõigust ning õigust taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist, välja arvatud liikmelisuse taastamine.
3.6. Ühingu liikmel on õigus:
3.6.1. Osaleda kõigil Ühingu üritustel soodustingimustel;
3.6.2. Võtta hääleõiguslikult osa Ühingu üldkoosolekutest või volitada kirjalikult enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist Ühingu liiget. Üks Ühingu liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni kahte (2) Ühingu liiget;
3.6.3. Juriidilise isikuna olla esindatud ühe volitatud esindaja ja ühe häälega Ühingu üldkoosolekul;
3.6.4. Olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
3.6.5. Saada pidevat informatsiooni Ühingu tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta ning tutvuda Ühingu dokumentidega;
3.6.6. Teha ettepanekuid Ühingu töö paremaks korraldamiseks;
3.6.7. Lahkuda Ühingust kirjaliku avalduse alusel, kusjuures makstud sisseastumis- ja liikmemakse talle ei tagastata. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumise avalduse 31 (kolmekümne ühe) kalendripäeva jooksul ning teatama sellest väljaastunud liikmele 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul otsuse tegemise päevast. Väljaastuja on kohustatud likvideerima võlgnevused Ühingu ees 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates väljaastumise avalduse esitamise kuupäevast;
3.6.8. Taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist.
3.7. Ühingu liige on kohustatud:
3.7.1. Järgima Ühingu põhikirja ja Ühingu aukoodeksit;
3.7.2. Täitma Ühingu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Kui otsuste täitmine on takistatud, peab liige sellest esimesel võimalusel informeerima juhatust;
3.7.3. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.7.4. Täitma FCI ja Eesti Kennelliidu normatiivakte ning leonbergeri koeri puudutavaid eeskirju;
3.7.5. Hoidma ja säilitama tema kasutuses olevat Ühingu vara.
3.8. Juhatus võib liikme Ühingust välja arvata, kui ta ei ole täitnud põhikirjast tulenevaid liikmekohustusi, või on kahjustanud Ühingut või rikkunud Ühingu aukoodeksit olulisel määral. Ühingust väljaarvatud liige võib üldkoosolekult taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist. Juhatuse liikme väljaarvamine Ühingust kuulub ainult üldkoosoleku pädevusse.
3.9. Liikmel, kes lahkub või arvatakse välja Ühingust, pole mingit õigust Ühingu varale.

4. JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeim organ on vastavalt seadusele Ühingu üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik Ühingu liikmed ning mis koguneb juhatuse kutsel vähemalt kord aastas. Kutse üldkoosolekule saadetakse igale liikmele kirjalikult vähemalt neliteist (14) kalendripäeva enne selle toimumist.
4.2. Erakorralise üldkoosoleku võib kokku kutsuda juhatuse algatusel või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel, kus on näidatud koosoleku kokkukutsumise põhjus. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva möödumisel nõudmise esitamisest.
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalevate liikmete arvust.
4.4. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui seadus või käesolev põhikiri ei näe ette teisiti.
4.5. Üldkoosoleku otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
4.6. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.6.1. Täienduste ja muudatuste tegemine põhikirja ja aretusnõuetesse, milleks on vajalik üldkoosoleku otsus 2/3 häälteenamusega. Vastav päevakorra projekti punkt peab olema kirjas ka üldkoosoleku kutsel;
4.6.2. Juhatuse majandusaruande ja tegevusplaanide kinnitamine;
4.6.3. Sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse kinnitamine;
4.6.4. Ühingu juhatuse valimine;
4.6.5. Ühingu liikme taotlusel juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamine.
4.7.Ühingu tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil Ühingu juhatus, mille pädevuses on:
4.7.1. Ühingu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelistel perioodidel;
4.7.2. Ühingu aukoodeksi loomine, muutmine, lõpetamine;
4.7.3. Ühingu liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
4.7.4. Ühingu raamatupidamise korraldamine, varade hoidmine ja kasutamine;
4.7.5. Liikmemaksude kogumine ja laekumise jälgimine;
4.7.6. Majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
4.7.7. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
4.7.8. Üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
4.7.9. Ühingu esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;
4.7.10. Toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
4.7.11. Põhivahendite haldamine, käibevahendite seisu jälgimine;
4.7.12. Muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
4.7.13. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega isikuliselt Ühingu liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest. Lahkumise kinnitamiseks kutsutakse kokku erakorraline üldkoosolek, mille kutse peab olema välja saadetud viie (5) kalendripäeva jooksul alates juhatuse liikme lahkumisavalduse saamise päevast. Lahkumise kinnitab üldkoosolek.
4.8. Juhatuse liikmeid võib tagandada juhatuse ettepanekul või 1/10 Ühingu liikmete kirjaliku avalduse põhjal üldkoosoleku otsusega. Eelnevalt peavad olema väljasaadetud kutsed üldkoosolekule vastava päevakorra punktiga. Juhatuse liikme tagandamise kinnitab üldkoosolek.
4.9. Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
4.10. Ühingut võivad kõigis õigustoimingutes esindada vähemalt kaks (2) juhatuse liiget ühiselt.
4.11. Juhatus tuleb kokku esimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget.
4.12. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt on otsustav juhatuse esimehe või tema mitte kohal viibimisel aseesimehe hääl.
4.13. Ühingu juhatus töötab ühiskondlikel alustel.
4.14. Ühingu juhatus on kolme (3) kuni viie (5) liikmeline ja valitakse ametisse üheks (1) kuni kolmeks (3) aastaks.
4.15. Esimees juhatab üldkoosolekut ja juhatuse koosolekuid ja täidab teisi talle seaduse, põhikirja ja üldkoosoleku otsusega pandud ülesandeid.
4.16. Esimehe ajutisel äraolekul või mõne muu mööduva takistuse puhul täidab esimehe ülesandeid aseesimees.
4.17. Ühingu organite liikmed täidavad oma ülesandeid üldjuhul tasuta. Vastavalt eelarvele võib Ühingu üldkoosolek otsustada hüvitada juhtimisorganite liikmetele konkreetsete ülesannete täitmisel tehtud kulutused või kinnitada neile töötasu.

5. RAHALISED VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS
5.1. Ühingu finantsaastaks on kalendriaasta. Majandusaasta algus on 01.jaanuar ja lõpp 31.detsember.
5.2. Ühing saab tulu:
5.2.1. Sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.2.2. Ürituste ja koolituse korraldamisest;
5.2.3. Erialakirjanduse ja meenete müügist;
5.2.4. Sponsorite sihtlaekumistest;
5.2.5. Annetustest ja kingitustest;
5.2.6. Lepingulisest tegevusest oma põhikirjaliste ülesannete täitmisel.
5.3. Ühingu raha kasutatakse:
5.3.1. Kohustuslike maksete ja eraldiste tegemiseks;
5.3.2. Ühingu materiaalsete kulutuste katteks põhikirjaliste ülesannete täitmisel;
5.3.3. Ühingu rahalisi vahendeid kasutatakse vähemalt kahe (2) juhatuse liikme korraldusel ning juhatuse nõusolekul.

6. ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1.Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
6.2.Ühingu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, mille vastuvõtmiseks on vaja ¾ häälteenamus.
6.3. Ühingu tegevus lõpetatakse liikmete arvu vähenemisel alla kahe (2).
6.4. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
6.5. Ühingu tegevuse lõpetamise korral jagatakse ühingu vara kõigi liikmete vahel võrdselt.


Põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud 06. Oktoobril 2011. aastal Eesti Leonbergerite Tõuühingu asutamislepinguga.Allkirjastatud digitaalselt                                       Allkirjastatud digitaalselt


Marju Ellik                                                             Jaanika Toomi
Asutajaliige                                                            Asutajaliige